Klimarådets interessentworkshop om Danmarks 2030-klimamål

Nyhed
27. januar 2017

Den 20. januar havde Klimarådet inviteret en række interessenter til workshop om, hvordan 2030 reduktionsmålet i den ikke-kvoteomfattede del af økonomien kan tænkes sammen med, at Danmark skal have 50 procent af sit energibehov dækket af vedvarende energi i 2030. 

Workshoppen lagde ud med en kort præsentation af konklusionerne i Klimarådets seneste to analyser, der begge berører den ikke-kvoteomfattede del af økonomien. Herefter blev fokus snævret ind på sektorspecifikke drivhusgasudledninger i ikke-kvotesektoren samt sektorernes energiforbrug opdelt på fossile brændsler og vedvarende energi. Konklusionen herfra var, at opfyldelse af 2030-klimamålet og regeringens VE målsætning bør tænkes sammen.

 

Herefter fremlagde de inviterede oplægsholdere fra Aalborg Universitet, Aarhus Kommune, Dansk Energi samt Landbrug og Fødevarer hver deres bud på tiltag, der kan bidrage til at indfri målsætningerne frem mod 2030. Hvert oplæg blev fulgt op af spørgsmål og debat.

 

Interessentworkshoppen bar præg af gode debatter og Klimarådet sætter stor pris på de mange input, som kan bidrage til den kommende hovedrapport.